Google

这里使用vue-google-signin-button-directive

安装插件:npm i vue-google-signin-button-directive –save
登录页面添加相关指令和回调

<button v-google-signin-button="clientId" class="login-third-btn google" type="button">Google</button>

<script>
import 'vue-google-signin-button-directive'

export default {
 data() {
  return {
   clientId: '*****' // 申请的GoogleKey
  }
 },
 methods: {
  OnGoogleAuthSuccess(idToken) {
   // 请求后端接口,对登录信息进行校验
   this.GoogleLoginWithIdToken(idToken)
  },
  OnGoogleAuthFail(error) {
   console.log(error)
  },
  async GoogleLoginWithIdToken(idToken) {
   let res = await GoogleLoginWithIdToken(idToken)
   if (res.code === 0) {
    console.log('Google login success')
   }
  }
 }
}
</script>

FaceBook

(function (d) {
 var js, id = "facebook-jssdk";
 if (d.getElementById(id)) {
  return;
 }
 js = d.createElement("script");
 js.id = id;
 js.async = true;
 js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
 d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(js);
})(window.document);
<button class="login-third-btn facebook" type="button" @click="handleFaceBookLogin">Facebook</button>

<script>
export default {
 methods: {
  handleFaceBookLogin() {
   let vue_this = this;
   FB.login(function(response) {
    // get facebook user info
    // FB.api("/me?fields=id,name,picture", function(response) {
    //  // console.log('Good to see you, ' + response.name + '.')
    //  // console.log('picture=' + response.picture.data.url)
    // })
    // 登录回调函数
    vue_this.statusChangeCallBack(response)
   }, { scope: "public_profile" })
  },
  async statusChangeCallBack(response) {
   if (response.status === "connected") {
    var params = {
     id_token: response.authResponse.accessToken
    }
    const res = await FaceBookCallBack(params)
    if (res.code === 0) {
     console.log('Facebook login success')
    }
   }
  },
 }
}
</script>

By lxcss

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注